خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38048   بروزرسانی: 23-11-1394

Mohammad Ali Kamyabi

سوابق تحصیلی


دکترا :

دکترا : دانشگاه شيراز, شیمی تجزيه
عنوان رساله : Potentiometry, Spectrophotometry & Multivariate Curve Resolution Studies of Some Biological & Non Biological Compounds
استاد راهنما : دکتر عباسپور

دکترا :

کارشناسی ارشد : دانشگاه شيراز, شیمی تجزيه
عنوان پایان نامه : A Potentiometry Study of Complex Formation of some Biological Ligands with some Transition Metals in aqueous and nonaqueous Solutions
استاد راهنما : دکتر عباسپور

کارشناسی : دانشگاه شهيد باهنر كرمان, شیمی