خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6491   بروزرسانی: 28-07-1401

Morteza Moeini

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
5.  مرتضی معینیمحمدعلی گودرزی
Seismic Responses of Innovative Vertically Isolated Liquid Storage Tanks under Near-Fault and Far-Fault Ground Motions
پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره روزمینی با جداسازی لرزه ای نوین قائم، تحت رکوردهای زلزله نزدیک و دور از گسل
journal of seismology and earthquake engineering شماره 22 (1401/11/04صفحات 69-82 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمدرضا نیکومنشمرتضی معینیمحمدعلی گودرزی
An innovative isolation system for improving the seismic behavior of liquid storage tanks
سیستم نوین جداسازی جهت بهبود رفتار لرزه ای مخازن ذخیره مایع
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING Issue 173 (2019-06-25PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
3.  مرتضی معینیمحمدعلی گودرزی
SEISMIC DAMAGE CRITERIA FOR A STEEL LIQUID STORAGE TANK SHELL AND ITS INTERACTION WITH DEMANDED CONSTRUCTION MATERIAL
معیار آسیب لرزه ای در جداره یک مخزن ذخیره مایع فولادی
Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering Issue 51 (2019-06-04PP. 70-84 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
2.  مرتضی معینیمحمدرضا نیکومنشمحمدعلی گودرزی
Vertical Isolation of Seismic Loads in Aboveground Liquid Storage Tanks
جداساری قائم لرزه ای در مخازن فولادی روزمینی
journal of seismology and earthquake engineering شماره 21 (1398/02/18صفحات 45-53 

1.  مرتضی معینیفریبرز ناطقی الهی
Rehabilitation of
روش های اجرایی مقاوم سازی لرزه ای در برخی از عناصر غیر مقاوم سازه ای و غیر سازه ای
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله شماره دوم (1396/05/16صفحات 49-62