خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15576   بروزرسانی: 13-12-1402

MohammadMostafa Mohammadi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  حمیدرضا ادب زادهمحمد مصطفی محمدیجعفر غضنفریان
Energy harnessing from water waves using a piezoelectric energy harvester with and without ore-like tip: an experimental study
برداشت انرژی از امواج آب با تیر پیزوالکتریک بال هدار و بدون باله: مطالعه تجربی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 55 (1402/10/01صفحات 1195-1206 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  جابر رحمانیمحمد مصطفی محمدیرامین خامدی
Modeling and multi-objective optimization of low-frequency vibration-assisted chemical machining using central composite design in response surface methodology
مدل سازی و بهینه سازی همزمان عملیات ماشین کاری شیمیایی فرکانس پایین با استفاده از روش مرکب مرکزی در متودلوژی سطح پاسخ
Scientia Iranica Issue 10.24200/sci.2023.59618.6339 (2023-05-10PP. 01-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  بهمن نعمتیمحمد مصطفی محمدیرسول محرمی
Multi-objective optimization of electrochemical finishing for attaining the required surface finish and geometric accuracy in the hole making process
بهینه سازی همزمان فرایند پرداخت الکتروشیمیایی برای دستیابی صافی سطح و دقت ابعادی مطلوب در فرایند سوراخ کاری
Scientia Iranica Issue  10.24200/sci.2023.58585.5802 (2023-04-10PP. 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  بهمن نعمتیرسول محرمیمحمد مصطفی محمدی
Experimental investigation of the effect of electrochemical finishing process parameters on surface roughness, geometric accuracy and material removal rate using Box-Behnken design in response surface methodology
مطالعه تجربی اثر پارامترهای فرایند پرداخت الکتروشیمیایی روی صافی سطح، نرخ برداشت مواد و دقت ابعادی سوراخ‌‌‌ های داخلی فولاد کربنی ساده با استفاده از روش سطح پاسخ و بر مبنای طرح باکس-بنکن
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 54 (1401/06/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد مشهدبان کوچکسراییعیسی احمدیرامین حاجیانمحمد مصطفی محمدی
Temperature and pressure effects on microchannels dimensions in hot embossing
اثر دما و فشار بر ابعاد میکروکانالهای ساخته شده با روش گرم کوبی
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING Issue 32 (2022-06-13PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  جعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدی Kenji Uchino
Piezoelectric Energy Harvesting: A Systematic Review of Reviews
مرور سیستماتیک مقالات مروری در مورد تولید انرژی از مواد پیزو
Actuators شماره 10 (1400/09/05صفحات 1-39 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  محمد مصطفی محمدیمحسن حامدی
Force-frequency effect in square AT-Cut quartz resonators
اثر نیرو فرکانس در کریستال های کوارتز مربعی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 10.22060/ajme.2020.17774.5872 (1399/09/02صفحات 01-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  محمد مصطفی محمدی
design and simulation of a dual mode quartz resonator force sensor
طراحی و شبیه سازی حسگر نیروی دو حالته کوارتزی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 52 (1398/11/15صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  رسول محرمیمحمد مصطفی محمدیبهمن نعمتی
high power magnetic gear boxes
گیربکس های مغناطیسی با قدرت انتقال بالا
نشریه مهندسی مکانیک ایران- انجمن مکانیک ایران شماره 27 (1397/09/20صفحات 3-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  محمد مصطفی محمدیمحسن حامدیحسین دانش پژوه
Extraction of Nonlinear Thermo-Electroelastic Equations for High Frequency Vibrations of Piezoelectric Resonators with Initial Static Biases
استخراج معادلات غیر خطی ترموالکتروالاستیک برای نوسان های فرکانس بالای تشدیدگر های کوارتزی تحت انحراف مکانیکی استاتیکی
Journal of Solid Mechanics مکانیک جامدات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک Issue 10 (2018-10-17PP. 532-546 
  علمی-پژوهشی
Scopus
4.  حسین دانش پژوهمحمد مصطفی محمدیمحسن حامدیکنجی اچینو
Off-Center Force Effect on Quartz Resonator Sensors, Analyzed with Nonlinear Finite Element Method
اثر نیروی خارج از مرکز بر حسگر نیروی کوارتزی، تحلیل شده به روش المان محدود غیر خطی
SENSOR LETTERS Issue 16 (2018-10-01PP. 884-887 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد مصطفی محمدیمحسن حامدیحسین دانش پژوه
high frequency vibrations of quartz crystals subject to thermomechanical biases
ارتعاشات فرکانس بالای کریستال کوارتز در معرض انحرافات حرارتی مکانیکی
Scientia Iranica Issue 24 (2017-01-20PP. 684-697 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  محمد مصطفی محمدیحسین دانش پژوهمحسن حامدی
Effect of anisotropy and piezoelectricity on the force-frequency coefficient of AT-cut quartz crystals
اثر ناهمسانگردی و پیزوالکتریسیتی بر ضریب نیرو فرکانس کوارتز AT
Scientia Iranica Issue 23 (2016-10-10PP. 2203-2210 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  محمد مصطفی محمدیمحسن حامدی
Experimental and numerical investigation of force frequency effect in crystal resonators
مطالعه تجربی و عددی پدیده نیرو فرکانس در تشدیدگر های کریستالی
Journal of Vibroengineering Issue 18 (2016-09-01PP. 3709-3718 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. حمیدرضا تیموریاسماعیل مرادیمحمد مصطفی محمدیعباس غایب لورضوان عابدینی
مطالعه تجربی فرآیند ماشینکاری الکترو‌شیمیایی ماسکی تحت ارتعاش فراصوتی
experimental study of ultrasonic vibration assisted through mask electrichemical machining
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-20 - 2024-02-22
بین‌المللی 7. علیرضا اسدی بهادراناسماعیل مرادیمحمد مصطفی محمدیحسن شایانی جم
شبیه سازی الگوی جریان الکترولیت برای بررسی ناهمواری های سطح در بستر ماشین کاری الکتروشمیایی ماسکی
simulation of electrolyte flow for analysis of the surface flatness in through mask electrochemical machining
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-20 - 2024-02-22
بین‌المللی 6. اسماعیل مرادیعلیرضا اسدی بهادرانحمیدرضا تیموریعلیرضا ابراهیمیمحمد مصطفی محمدی
بررسی اثر افزایش افزودنی عالی بر نرخ برداشت مواد در ماشین کاری الکتروشیمیایی ماسکی فولاد زنگ نزن 304
analysis of the effect of organic additives on material removal rate of through mask electrochemical machining of AISI304 steel
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-20 - 2024-02-22
بین‌المللی 5. سیدعمران حمزه نژاد آبکناریجعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدی
استفاده از یادگیری ماشین جهت مدلسازی ولتاژ تولیدی توسط تیر پیزو در مسیرجریان سیال
Machine learning for modelling output voltage from piezo beam in a flow
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران, تهران, 1401/02/20 - 1401/02/22
بین‌المللی 4. جعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدیسیدبهنام حسینی
هاروستر انرژی پیزو با زاویه متغیر برای کاربردهای آفشور
A Variable-angle Piezo-electric Harvester for Offshore Applications
Understanding Transport Processes on the Nanoscale for Energy Harvesting Devices WE Heraeus Foundation, Germany, 2021-03-08 - 2021-03-09
بین‌المللی 3. حمیدرضا ادب زادهمحمد مصطفی محمدیجعفر غضنفریان
برداشت انرژی از امواج آب با ذخیره کننده های انرژی باله دار، مطالعه تجربی بر اساس روش سطح پاسخ
Harnessing energy from water waves by ore-shaped piezoelectric energy harvesters, and experimental study based on response surface methodology
Understanding Transport Processes on the Nanoscale for Energy Harvesting Devices WE-Heraeus-Seminar, Germany, 2021-03-08 - 2021-03-09
بین‌المللی 2. فائزه کلانتریمحمد مصطفی محمدی
بررسی اثر فاصله گپ و مقدار سطح ماشین کاری در فرایند ماشین کاری الکتروشیمیایی ماسکی آلومنیوم با استفاده از روش رویه پاسخ
Evaluation of the effect of inter electrode gap and machining area on the through msque electrochemical machining process using response surface methodology
== انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران و انجمن ریخته گری, تهران, 2020-11-10 - 2020-11-11
بین‌المللی 1. محمد مصطفی محمدیمحمد یعقوبی
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری غلظت گاز آمونیاک با استفاده از حسگر لگاریتمی MQ137
Design and construction of an Amonia gas concenteration measurement device using MQ137 SENSOR
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید انگلستان و انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, ایران آباد, 2018-10-24 - 2018-10-25