خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15577   بروزرسانی: 13-12-1402

MohammadMostafa Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید , 1395-1389
عنوان رساله : ساخت صفحات تشدیدگر حسگر های کوارتزی برای بررسی تجربی اثر ضرایب درجه سه سفتی بر رفتار حسگر در دما و فشار بالا
زمینه رساله : طراحی حسگر
استاد راهنما : دکتر محسن حامدی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران, ایران, مکانیک ساخت و تولید , 1386-1384
عنوان پایان نامه : طراحی مراحل شکل دهی و مدل سازی فیزیکی مرحله نهایی فورج سرد قطعه کلگی پلوس خودرو
زمینه پایان نامه : شکل دهی فلزات

کارشناسی : تبریز, مکانیک ساخت و تولید , 1384-1380