خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15358   بروزرسانی: 13-12-1402

MohammadMostafa Mohammadi
محمد مصطفی محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
dr.mohammadi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-mostafa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4149

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی گروه مکانیک، اتاق m104 -----، کدپستی 38791-45371