خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18373   بروزرسانی: 30-07-1397

Mahdi Nasiri

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  مهدی نصیری
Ethical considerations in IELTS
ملاحظات اخلاقی در آزمون بین المللی آیلتس
تاملات اخلاقی شماره 1 (1402/04/20صفحه 1 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  مژده سوزنیسید حسام الدین آل یاسینمهدی نصیری
Foreign Language Vocabulary Learning: Interactive Whiteboard-mediated vs. Conventional Corrective Feedback
یادگیری واژگان زبان بیگانه: بازخورد اصلاحی با استفاده از تابلو هوشمند در مقایسه با روش سنتی
Journal of Language Horizons Issue - (2021-01-18P. - 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
11.  لیلا معین پورمهدی نصیریایوب جدیری پینهنیکو داور پناه
Dynamic Assessment of IELTS Writing Task One through Mobile Learning in the Context of Iranian EFL Learners
ارزیابی پویای مهارت نوشتاری 1 در آیلتس: مورد زبان آموزان انگلیسی ایرانی
International Journal of English Language Education Issue 7 (2019-01-26PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهدی نصیرینگین مداحنسرین رزاقی
Review of: Dörnyei, Z., Henry, A., & Muir, C. (2016). Motivational currents in language learning: Frameworks for focused intervention.
جریان های انگیزشی در فرایند یادگیری زبان: چهارچوبی برای مداخله ی متمرکز
Canadian journal of applied linguistics Issue 21 (2018-05-05PP. 1-2 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  پروین بابامرادیمهدی نصیریالهام محمدی
Learners’ Attitudes toward Using Dynamic Assessment in Teaching and Assessing IELTS Writing Task One
نگرش فراگیران نسبت به استفاده از ارزشیابی پویا در تدریس و ارزیابی بخش اول نوشتاری آزمون آیلتس
International Journal of Language Testing Issue 8 (2018-03-01PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهدی نصیرینگین مداحنسرین رزاقی
Book review: mtivational trends in language learning: Frameworks for focused intervention
بررسی کتاب دورنیه: روندهای انگیزشی در یادگیری با تمرکزی بر مداخله گری آموزشی
Canadian journal of applied linguistics Issue 21 (2018-01-01PP. i-ii 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  سیده آرزو رفیعیرباب خسروی سقزچیمهدی نصیری
An Investigation of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Cultural Intelligence and Their Performance on the IELTS Listening Modules
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی‌ زبان آموزان ایرانی‌ و عملکرد آنها در آ‌زمون شنیداری آیتلس
Advances in Language and Literary Studies Issue 3 (2016-06-15PP. 13-20 
  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  مهدی نصیریمژده سوزنیپروین بابامرادینسرین محمدی
On the relationship between willingness to communicate and deculturation
رابطه ی بین علاقمندی برای ارتباط و فرهنگ زدگی
Theory and Practice in Language Studies Issue ISSN 1799-2591 (2016-06-15PP. 1273-1278 
  علمی-پژوهشی
Scopus
5.  سپیده خورشیدیفریبا مبینیمهدی نصیری
Iranian English Teaching Applicants' Request and Apology Speech Acts: Special Focus on Language Proficiency
زبانواره های درخواست و معذرت در بین زبان آموزان ایرانی: با تمرکزی بر سطح زبان
Journal of Language Teaching and Research Issue 3 (2016-05-05PP. 534-541 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  سپیده حنیفیمهدی نصیریسید حسام الدین آل یاسین
Dynamic Assessment of Incidental Vocabularies: A Case of Iranian ESP Learners
ارزیابی پویا برای یادگیری لغات تصادفی
Advances in Language and Literary Studies Issue 2 (2016-04-01PP. 163-170 

3.  مهدی نصیرینسرین رزاقینگین مداح
Book Review: Teaching English to Speakers of Other Languages
بررسی کتاب نونان: آموزش انگلیسی به متکلمین زبان های دیگر
Canadian journal of applied linguistics Issue 19 (2016-01-01PP. 109-111 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  مهدی نصیرینسرین رزاقیسحر ریاحیسیده فاطمه موسویعاطفه نجابت قمصری
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) AND PHONOLOGICAL AWARENESS (PA)
رابطه ی بین هوش احساسی و آگاهی آوایی
international journal of language learning and applied linguistics world Issue 9 (2015-04-22PP. 303-312 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  مهدی نصیریکبری گنج خانلو
THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON WRITING QUALITY OF IRANIAN 'EFL' LEARNERS
تاثیر تفکر انتقادی بر روی مهارت نوشتن زبان آموزان ایرانی
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE, LITERATURE AND TRANSLATION STUDIES Issue 2 (2015-04-22PP. 8-13 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 7. سیما محمدیالهام محمدیمهدی نصیری
نگرش زبان آموزان خارجی ایرانی در مورد فعالیت های مشارکتی مبتنی بر تارنمای آموزشی
Iranian EFL Learners' Attitude Towards a Collborative WebQuest Activity
-- دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2022-11-11 - 2022-11-11
ملی معتبر 6. سپیده خورشیدیمهدی نصیری
ارزیابی پویای کلمات از پیش تایین شده در مهارت نوشتن
dynamic assessment of formulaic sequences in EFL learners writing
همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران دانشگاه حکیم سبزه واری, سبزوار, 1394/02/09 - 1394/02/10
ملی معتبر 5. مهدی نصیریسپیده حنیفی
ارزیابی پویای کلمات تصادفی :مطالعی زبان آموزان انگلیسی برای اهداف ویژه
dynamic assessment of incidental vocabularies:the case of Iranian ESP learners
همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران دانشگاه حکیم سبزه واری, سبزوار, 1394/02/09 - 1394/02/10
بین‌المللی 4. رباب خسروی سقزچیمهدی نصیریسیده آرزو رفیعی
مطالعه رابطه بین بیگانگی فرهنگی‌ و هوش عاطفی در میان فراگیران زبان انگلیسی‌
The Relationship between Deculturation and Emotional Intelligence among EFLLearners
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان , زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 3. مهدی نصیریسپیده خورشیدی
مطالعه ی زبانواره های زبانی (ئرخواست)در برنامه های تربیت معلم با ترکیه بر نقش جنسیت
An investigation of Request Speech Acts in a Teacher Education program: Gender Issues factor in focus
کنفرانس بین المللی تلسی: دیدگاه جهانی رویکرد منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 2. مهدی نصیری
ارزیابی پویا بعنوان میانبر بمنظور افزایش حساسیت فرهنگی
Dynamic assessment as a shortcut for fostering intercultural sensitivity
کنفرانس بین المللی تلسی: دیدگاه جهانی رویکرد منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 1. مهدی نصیریسمانه عزیزمحمدی
توانمند سازی زبان آموزان استثنایی از طریق آموزش انتقادی با تمرکز برروی مهارت درک مطلب و استقلال زبان آموزان
empowering marginalized learners through critical pedagogy: learner autonomy and reading skills in focus
international conference on education and social sciences استانبول, Turkey, 2015-02-02 - 2015-02-04