خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30351   بروزرسانی: 15-01-1402

Iman Shahabi-Ghahfarrokhi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  امیرحسین بیانلوایمان شهابی قهفرخیسیمین حق نظری
Modification and Characterization of Starch-Based Food-Packaging Material by Cold Plasma as a Green Approach
Modification and Characterization of Starch-Based Food-Packaging Material by Cold Plasma as a Green Approach
STARCH-STARKE Issue 75 (2023-11-28PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  رامین جمالیامین بابایی قزوینیالهه نظریمجید پناهی گنهرانیایمان شهابی قهفرخیعلیرضا مرادی
Surface characterization of biodegradable nanocomposites by dynamic speckle analysis
Surface characterization of biodegradable nanocomposites by dynamic speckle analysis
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 16 (2023-08-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  معصومه محمدی الموتیایمان شهابی قهفرخیمریم شاطریان
Photo–degradable and recyclable starch/Fe3O4/TiO 2 nanocomposites: feasibility of an approach to reduce the recycling labor cost in plastic waste management
تخریب نوری و بازیابی نانوکامپوزیت های نشاسته/آهن اکسید/تیتانیم دی اکسید: اجرای دستاوردی به منظور کاهش هزینه بازیابی در مدیریت پسماندهای پلاستیکی
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue 1 (2022-08-08PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  رحمت اله پورعطاحمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخی
Photo-Modification of starch-oleic acid by TiO2: investigation of food packaging properties
اصلاح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از روش اصلاح نوری تشدیدیافته به کمک نانو دیاکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات کاربردی در بسته بندی مواد غذایی
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue 18 (2022-04-21PP. 113-127 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخیرحمت اله پورعطا
Investigation into extendingshelflife of chicken eggs using UV-C irradiatedstarch-oleic acid coating solutions
بررسی تأثیر پوشش‌دهی تخم‌مرغ با استفاده از بیوپلیمر نشاسته-اسید اولئیک اصلاح شده با پرتو فرابنفش بر افزایش کیفیت و ماندگاری تخم‌مرغ
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 31-1 (1400/04/01صفحات 67-82 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  وحیده فرزام رادامین بابایی قزوینیرامین جمالیایمان شهابی قهفرخیعلیرضا مرادی
Digital holographic microscopy for real-time investigation of 3D microstructural dynamics of starch-kefiran-based nanocomposite
Digital holographic microscopy for real-time investigation of 3D microstructural dynamics of starch-kefiran-based nanocomposite
APPLIED OPTICS Issue 60-16 (2021-05-26PP. 4706-4715 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  معصومه محمدی الموتیایمان شهابی قهفرخیحدیثه امین
Biodegradable starch based foam and its modification process: Review
مروری بر فوم های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته و روش های اصلاح آن
علوم و فنون بسته بندی شماره 44 (1399/12/01صفحات 44-53 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  سجاد خادم نخجیریمهسا خلیلیایمان شهابی قهفرخیدوبختی فرامرزهادی الماسی
Methods of extending shelf-life and use of novel packaging systems of button mushroom (Agaricus bisporus) : Review
مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای
علوم و فنون بسته بندی شماره 43 (1399/09/30صفحات 50-63 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخیرحمت اله پورعطا
Photochemical Modification of Starch-Oleic Acid Composite as a Biodegradable Film in Food Packaging
اصلاح نوری کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک به عنوان فیلم زیست‌تخریب‌پذیر در بسته‌بندی مواد غذایی
مجله مهندسی بیوسیستم ایران شماره 51 (1399/09/01صفحات 643-654 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  مژده کریمیفریده طباطبائی یزدیسیدعلی مرتضویایمان شهابی قهفرخیجمشیدخان چمنی
Improvement of GABA production and survival of Lactobacillus brevis G42 in simulated gastrointestinal conditions by soy- alginate microcapsulation
بهبود تولید گابا و زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس G42 در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش با استفاده از ریزپوشانی با ایزوله پروتئین سویا و آلژینات سدیم
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 105 (1399/08/10صفحات 47-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  عباسعلی بهاریایمان شهابی قهفرخیداود کولیوند
Kefiran ameliorates malfunctions in primary and functional immunecell scaused by lipopolysaccharides
کفیران نارسایی های ایجاد شده توسط LPS را در سلول های اولیه و فانکشنال کاهش می دهد.
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 165 (2020-09-15PP. 619-624 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  معصومه محمدی الموتیایمان شهابی قهفرخیمریم شاطریان
مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده ار فوتوکاتالیست ها
مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده ار فوتوکاتالیست ها
علوم و فنون بسته بندی شماره 42 (1399/06/01صفحات 68-79 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  مژده کریمیفریده طباطبائی یزدیسیدعلی مرتضویایمان شهابی قهفرخیجمشیدخان چمنی
Development of active antimicrobial poly (L-glutamic) acid-poly (L-lysine) packaging material to protect probiotic bacterium
Development of active antimicrobial poly (L-glutamic) acid-poly (L-lysine) packaging material to protect probiotic bacterium
POLYMER TESTING Issue 83 (2020-03-01PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخیرحمت اله پورعطا
Modification of hydrophilic properties of starch film by simultaneous use of oleic acid and UV ray
اصلاح ویژگی آب‌دوستی فیلم نشاسته با استفاده هم‌زمان از اسید اولئیک و پرتو فرابنفش
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 29-4 (1398/12/01صفحات 125-138 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  فاروق خلیفه زادهایمان شهابی قهفرخی
Investigation of the characteristics of polycaprolactone-TiO2 nanofibers as nanooxygen scavenger in the food active packaging exposed to UV-C radiation
بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون-دی‌اکسید‌تیتانیوم به عنوان نانو جاذب اکسیژن در بسته‌بندی فعال موادغذایی در حضور پرتو UV-C
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 29-2 (1398/08/08صفحات 65-79 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  داود سالارباشیمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازسیدعلی مرتضویایمان شهابی قهفرخیاحمدی رضا
Investigation of physicochemical and microbial properties of soy flour polysaccharide based films containing silicon oxide nanoparticles
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلمهای تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا
نوآوری در علوم و فناوری غذایی شماره 10-2 (1398/07/01صفحات 47-55 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  ایمان شهابی قهفرخیامین بابایی قزوینی
Using photo-modification to compatibilize nano-ZnO in development of starch-kefiran-ZnO green nanocomposite as food packaging material
Using photo-modification to compatibilize nano-ZnO in development of starch-kefiran-ZnO green nanocomposite as food packaging material
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 124 (2019-03-01PP. 922-930 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  ایمان شهابی قهفرخیوحید گودرزیامین بابایی قزوینی
Production of starch based biopolymer by green photochemical reaction at different UV region as a food packaging material: Physicochemical characterization
Production of starch based biopolymer by green photochemical reaction at different UV region as a food packaging material: Physicochemical characterization
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 122 (2019-02-19PP. 201-209 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخی
Modification methods of hydrophilic properties of starch biopolymer as a biodegradable food packaging material: review
مروری بر روش های اصلاح خصوصیات آب دوستی بیوپلیمر نشاسته به عنوان ماده زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی
علوم و فنون بسته بندی شماره 34 (1397/05/30صفحات 32-45 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  فاروق خلیفه زادهایمان شهابی قهفرخی
Investigation the characteristics of oxygen scavengers in active food packaging
بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی
علوم و فنون بسته بندی شماره 33 (1397/03/31صفحات 6-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  وحید گودرزیایمان شهابی قهفرخی
Development of photo-modified starch/kefiran/TiO2 bio-nanocomposite as an environmentally-friendly food packaging material
Development of photo-modified starch/kefiran/TiO2 bio-nanocomposite as an environmentally-friendly food packaging material
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 116 (2018-05-31PP. 1082-1088 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  امین بابایی قزوینیایمان شهابی قهفرخیوحید گودرزی
Preparation of UV-protective starch/kefiran/ZnO nanocomposite as a packaging film: Characterization
Preparation of UV-protective starch/kefiran/ZnO nanocomposite as a packaging film: Characterization
Food Packaging and Shelf Life Issue 16 (2018-04-09PP. 103-111 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محبوبه حسن نیاایمان شهابی قهفرخیمریم حسن نیا کولائی
Development and Characterization of a Novel Ecofriendly Biodegradable Whey Protein Concentrate Film with nano-SiO2
Development and Characterization of a Novel Ecofriendly Biodegradable Whey Protein Concentrate Film with nano-SiO2
International Journal of Food Engineering Issue 14 (2018-02-20PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  وحید گودرزیایمان شهابی قهفرخی
Photo-producible and photo-degradable starch/TiO2 bionanocomposite as a food packaging material: Development and characterization
Photo-producible and photo-degradable starch/TiO2 bionanocomposite as a food packaging material: Development and characterization
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 106 (2018-01-01PP. 661-669 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  فاطمه هدایتی رادانوشه شریفانفرامرز خداییانایمان شهابی قهفرخی
Preparation and Characterization of Pullulan-Soy Protein Concentrate Blended Film Incorporated With Zataria multiflora and Artemisia biennis Essential Oils
Preparation and Characterization of Pullulan-Soy Protein Concentrate Blended Film Incorporated With Zataria multiflora and Artemisia biennis Essential Oils
jundishapur journal of natural pharmaceutical products شماره 12 (1396/09/09صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  داود سالارباشیمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازایمان شهابی قهفرخیبهروز جعفریاحمدی رضا
Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterization
Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterization
CARBOHYDRATE POLYMERS Issue 169 (2017-04-30PP. 524-532 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  وحید گودرزیایمان شهابی قهفرخیامین بابایی قزوینی
Preparation of ecofriendly UV-protective food packaging material by starch/TiO2 bio-nanocomposite: Characterization
Preparation of ecofriendly UV-protective food packaging material by starch/TiO2 bio-nanocomposite: Characterization
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 95 (2017-02-01PP. 306-313 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  حمیده سپردارابراهیم رحیمیایمان شهابی قهفرخیبهزاد آقابراری
Production and Investigation of physical and mechanical properties of soy protein isolate - tragacanth based composite film
تولید و بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی فیلم ایزوله پروتئین سویا -کتیرا
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue 5 (2017-01-19PP. 620-629 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  حمیده سپردارابراهیم رحیمیایمان شهابی قهفرخی
Investigation of the physical and mechanical characterization of soy protein isolate-tragacanth-nano cellulose
بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم نانوکامپوزیت ایزوله پروتئین سویا- کتیرا- نانوسلولز
مجله مهندسی بیوسیستم ایران شماره 3 (1395/09/30صفحات 431-439 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  وحید گودرزیایمان شهابی قهفرخی
Production of starch film by photochemical reactions: Physicochemical characterization
تولید فیلم نشاسته با استفاده از واکنش‌های نوری: بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 26 (1395/09/30صفحات 519-530 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  داود سالارباشیسیدعلی مرتضویمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازناصر صداقتمحمد رمضانیایمان شهابی قهفرخی
Investigation of physicochemical and microbiological characteristics of prepared films containing nanoparticles of titanium oxide based on soy flour polysaccharide
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا
طلوع بهداشت شماره 4 (1395/08/30صفحات 91-103 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  داود سالارباشیسیدعلی مرتضویمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازناصر صداقتمحمد رمضانیایمان شهابی قهفرخی
Investigation of Physicochanical, Microbial Properties of Soy Polysaccharid Based Films Contain Nano Titanium Dioxide
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم¬های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم
طلوع بهداشت شماره 15-4 (1395/08/30صفحات 91-103 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  داود سالارباشیسیدعلی مرتضویمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازناصر صداقتمحمد رمضانیایمان شهابی قهفرخی
Investigation the physico-mechanical, structural and thermal properties of films based on soy flour polysaccharide contain cloisite Na
بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های برپایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 56 (1395/07/01صفحات 69-79 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  داود سالارباشیسیدعلی مرتضویمصطفی شهیدی نوقابیبی بی صدیقه فضلی بزازناصر صداقتمحمد رمضانیایمان شهابی قهفرخی
Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles
Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles
CARBOHYDRATE POLYMERS Issue 140 (2016-04-20PP. 220-227 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محبوبه حسن نیافرامرز خداییانرضوان پوراحمدایمان شهابی قهفرخی
Development of ecofriendly bionanocomposite: Whey protein isolate/pullulan films with nano-SiO2
Development of ecofriendly bionanocomposite: Whey protein isolate/pullulan films with nano-SiO2
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 86 (2016-01-13PP. 139-144 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محبوبه حسن نیافرامرز خداییانایمان شهابی قهفرخی
Modification of functional properties of pullulan–whey protein bionanocomposite films with nanoclay
Modification of functional properties of pullulan–whey protein bionanocomposite films with nanoclay
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE Issue 52 (2015-11-30PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محبوبه حسن نیافرامرز خداییانرضوان پوراحمدایمان شهابی قهفرخی
Functional Properties of Composite Edible Film Based Made with Whey Protein-Pullulan
بررسی خواص کاربردی فیلم مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان
تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره 16 (1394/08/15صفحات 45-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  ایمان شهابی قهفرخیفرامرز خداییانمحمد موسویحسین یوسفی
Green bionanocomposite based on kefiran and cellulose nanocrystals produced from beer industrial residues
Green bionanocomposite based on kefiran and cellulose nanocrystals produced from beer industrial residues
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 77 (2015-06-30PP. 85-91 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  ایمان شهابی قهفرخیفرامرز خداییانمحمد موسویحسین یوسفی
Effect of γ-irradiation on the physical and mechanical properties of kefiran biopolymer film
Effect of γ-irradiation on the physical and mechanical properties of kefiran biopolymer film
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 74 (2015-03-31PP. 343-350 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  ایمان شهابی قهفرخیفرامرز خداییانمحمد موسویحسین یوسفی
Preparation and Characterization of Nanocellulose from Beer Industrial Residues Using Acid Hydrolysis/Ultrasound
Preparation and Characterization of Nanocellulose from Beer Industrial Residues Using Acid Hydrolysis/Ultrasound
FIBERS AND POLYMERS Issue 16 (2015-03-31PP. 529-536 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  ایمان شهابی قهفرخیفرامرز خداییانمحمد موسویحسین یوسفی
Preparationof UV-protective kefiran/NanoZnO nanocomposite: physical and mechanical properties
Preparationof UV-protective kefiran/NanoZnO nanocomposite: physical and mechanical properties
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 72 (2015-01-01PP. 41-46 

1.  ایمان شهابی قهفرخیمحمد امین حجازیعادل احمدی زنوزبابک قنبرزادهعلی ایاسه
Control of Alicyclobacillus acidoterrestris in apple juice by pomegranate peel extracts
کنترل باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris در آب سیب به وسیله عصاره پوست انار
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 33 (1390/08/15صفحات 79-90 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 14. حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخی
روشهای حذف اتیلن از محصولات باغبانی فراز گرا، جهت افزایش ماندگاری
Methods for removing ethylene from over-gardening products to increase shelf-life
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2018-01-31 - 2018-01-31
ملی معتبر 13. حمید جهانگیراصفهانیایمان شهابی قهفرخی
تشدید خاصیت در نشاسته گریزی آب یوپلیمرب عنوان به سبز
Exacerbation of hydrophobicity in starch as a green biopolymer
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2018-01-31 - 2018-01-31
ملی معتبر 12. فایزه گوهری قلعه رودخانیایمان شهابی قهفرخیدوبختی فرامرز
انواع نانوحاملهای لیپیدی در صنایع غذایی
Different types of lipid base nanocarriers in the food industry
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2018-01-31 - 2018-01-31
ملی معتبر 11. مریم جلیلی صفریانایمان شهابی قهفرخی
حذف فلزات سنگین از آب به روش نانوفیلتراسیون
حذف فلزات سنگین از آب به روش نانوفیلتراسیون
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 10. سحر مجلس نژادایمان شهابی قهفرخیوحید گودرزیمسعود قربانی
بررسی مکانیسم مهاجرت نمک در پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فراپالایش
بررسی مکانیسم مهاجرت نمک در پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فراپالایش
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 9. مسعود قربانیایمان شهابی قهفرخیسحر مجلس نژادوحید گودرزی
مهاجرت مونومرها از پلی مرهای بسته بندی به مواد غذایی
مهاجرت مونومرها از پلی مرهای بسته بندی به مواد غذایی
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 8. سجاد ولی نژادایمان شهابی قهفرخیسمیه جعفری
مکانیسم خشک کردن کف پوشی
مکانیسم خشک کردن کف پوشی
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 7. علی ایزدی کندازیایمان شهابی قهفرخی
بررسی انتقال جرم و مکانیسم خشک شدن مواد غذایی توسط امواج فراصوت
بررسی انتقال جرم و مکانیسم خشک شدن مواد غذایی توسط امواج فراصوت
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 6. وحید گودرزیایمان شهابی قهفرخیمسعود قربانیسحر مجلس نژاد
بررسی مکانیسم انتقال جرم در فرآیند آبگیری اسمزی مواد غذایی
بررسی مکانیسم انتقال جرم در فرآیند آبگیری اسمزی مواد غذایی
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 5. سجاد ولی نژادایمان شهابی قهفرخی
استفاده از فناوری مادون قرمز در فراوری مواد غذایی
استفاده از فناوری مادون قرمز در فراوری مواد غذایی
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 4. فیروزه بذرافکنایمان شهابی قهفرخی
بررسی مکانیسم انتقال جرم و خشک کردن مواد غذایی توسط امواج مایکروویو
بررسی مکانیسم انتقال جرم و خشک کردن مواد غذایی توسط امواج مایکروویو
-- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2015-02-18 - 2016-02-19
بین‌المللی 3. ایمان شهابی قهفرخیحسین یوسفیفرامرز خداییانمحمد موسوی
Physical characterization of UV-protective kefiran/NanoZnO nanocomposite
Physical characterization of UV-protective kefiran/NanoZnO nanocomposite
5th International Conference in Nanostructures sharif University of Technology, کیش, 2014-03-06 - 2014-03-09
ملی معتبر 2. محبوبه حسن نیافرامرز خداییانرضوان پوراحمدایمان شهابی قهفرخی
بررسی خواص توپوگرافی و ظاهری فیلم پروتئین آب پنیر-پولولان به وسیله نانو رس
بررسی خواص توپوگرافی و ظاهری فیلم پروتئین آب پنیر-پولولان به وسیله نانو رس
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 1. امیر بیگیامیر شاکریانابراهیم رحیمیایمان شهابی قهفرخی
تولید ماست کم‌چرب با استفاده از ژل به‌دانه
تولید ماست کم‌چرب با استفاده از ژل به‌دانه
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09