خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30364   بروزرسانی: 15-01-1402

Iman Shahabi-Ghahfarrokhi
ایمان شهابی قهفرخی
دانشیار

پست الکترونيکی
i.shahabi@znu.ac.ir      i.shahabi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahabi-iman

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2339

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، ساختمان شماره 1، گروه علوم و صنایع غذایی، کدپستی 38791-45371