خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32308   بروزرسانی: 18-09-1398

Mehran Javanmard

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
راهنماي حرفه اي مدل سازي و آناليز سازه   ترجمهانتشارات مهرجرد مهران جوانمرد-نيما عمراني  1385