خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29770   بروزرسانی: 18-09-1398

A-Z
م ج
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
mehranj@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/javanmard-mehran

تلفن
   000000000   +98 (0) 24 3305 1000

فکس
0000000   +98 (0) 24 3228 0000000000

آدرس 
تهران-ایران