خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18819   بروزرسانی: 24-11-1391

Hossein Bozari
حسین بوذری
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
bouzari1335@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bozari-hossein

فکس
   +98 (0) 24 3228 0098-(0)241-32

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی - اتاق 39