خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18204   بروزرسانی: 24-11-1391

Hossein Bozari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی , 1378-1374
عنوان رساله : فرهنگ تشبیهات
زمینه رساله : ادبیات فارسی
استاد راهنما : آقای دکتر جوینی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی
عنوان پایان نامه : تصحیح انتقادی دیوان نظام قاری
استاد راهنما : دکتر اسماعیل حاکمی