خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18704   بروزرسانی: 30-04-1388

Reza Esfahanizanjani
رضا اصفهاني زنجانی
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
a@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/esfahani-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2244

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، طبقه دوم