خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18948   بروزرسانی: 30-04-1388

Reza Esfahanizanjani

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : شهید بهشتی, ایران, مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی , 1374-1370
عنوان پایان نامه : خصوصی سازی در آموزس عالی و تاثیر آن در کارائی نیروی انسانی
زمینه پایان نامه : خصوصی سازی
استاد راهنما : دکتر قوچانی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, حسابداری , 1354-1350