خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19022   بروزرسانی: 30-04-1388

Reza Esfahanizanjani

مدیریت

  سرپرست حسابداری  مرکز تکامل صنعتی تهران

رئیس امور مالی دانشکده کشاورزی زنجان

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی زنجان

مسئول مالی و اداری شورای مدیریت جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه

نماینده تام الاختیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان برای نظارت بر رعایت حجاب

مدیر گروه حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی

  معاونت امور فرهنگی و جنگ مجتمع آموزش عالی زنجان

 معاون اداری و مالی  مجتمع آموزش  عالی زنجان 

عضو اصلی هسته گزینش کارکنان دانشگاه زنجان

معاونت مالی و اداری دانشگاه زنجان

رئیس دانشگاه پیام نور مر کز زنجان

مدیر گروه حسابداری   دانشگاه زنجان

 سوابق آموزشی:

اصول حسابداری (1)

اصول حسابداری (2)

اصول حسابداری (3)

حسابداری صنعتی (1)

حسابداری صنعتی (2)

حسابداری میانه (1)

حسابداری میانه (2)

مدیریت و حسابداری

 حسابداری برای رشته های علوم پایه

 حسابداری دولتی

حسابرسی(1)