خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23056   بروزرسانی: 08-03-1402

Khadijeh Bagheri

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, اصلاح نباتات – ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک , 1388-1382
عنوان رساله : انتقال ژن اولئوسین- اینترفرون گاما به گیاه کلزا و بررسی گیاهان تراریخت
زمینه رساله : مهندسی ژنتیک
استاد راهنما : آقایان دکتر مختار جلالی جواران- دکتر فریدون مهبودی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, اصلاح نباتات , 1379-1377
عنوان پایان نامه : مطالعه تغییرات پروتئینهای محلول کالوسهای ارقام بهاره و پائیزه گندم در پاسخ به تیمار سرما
استاد راهنما : آقای دکتر قاسم کریم زاده

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1376-1373