خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23498   بروزرسانی: 08-03-1402

Khadijeh Bagheri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 سید محمد حسینی دي  1389بیوتکنولوژی طراحی و تهیه سازه حاوی توالیهای 5utr,signal sequence ,kdel ,3arc جهت افزایش بیان ژن گزارشگر GUS بذر    استاد راهنما
17 مهسا مکانیک تير  1390بیوتکنولوژی تهیه سازه حاوی توالیهایomega و sar جهت افزایش بیان ژن گزارشگرGUS دربذر    استاد راهنما
16 صابر اصغرزاده شهريور  1390بیوتکنولوژی نتقال ژن اینترفرون گامای انسانی بمهراه توالی های KDELو Kozak به توتون و بررسی گیا هان تراریخت    استاد راهنما
15 هادی صحرایی شهريور  1391بیوتکنولوژی تعیین تعداد نسخه های ژن های IFN و nptII در گیاهان تراریخت توتون با استفاده از Real Time PCR   استاد راهنما
14 فرنگیس امیرلو مهر  1391بیوتکنولوژی ررسی تغییر بیان آنزیم سلولاز در سطح پروتئین در جدایه های قارچ تریکودرمای پرتوتابی شده با اشعه ی گاما   استاد راهنما
13 محمدرضا قزوینی دي  1391بیوتکنولوزی انتقال سازه زنی SS-GUS-mAR به گیاه توتون و بررسی گیاهان تراریخت   استاد راهنما
12 رقیه مقدمی بهمن  1393بیوتکنولوژی آناليز مولكولي نسل دوم (T1)گياهان تراريخت توتون حاوي ژن اينترفرون گاما   استاد راهنما
11 معصومه شاه نظری بهمن  1393بیوتکنولوژی ارزيابي پايداري و بيان سازه SS-GUS-KDEL-MAR در نسل دوم گياهان تراريخت توتون   استاد راهنما
10 ادریس چوپانی اسفند  1393بیوتکنولوژی جدا سازي پروموتر بتا فا سيولين از گياه لوبيا و انتقال آن به وكتور بياني   استاد راهنما
9 جبرئیل زارعی اسفند  1392بیوتکنولوژی انتقال ژن سنتتيك برازئين و بررسي آن در باكتري اشيرشياكلي    استاد راهنما
8 میترا غلامی اسفند  1392بیوتکنولوژی بررسي امكان بازيابي زعفران (Crocus sativus L.) با استفادهاز ريزنمونه هاي لايه سلولي نازك   استاد راهنما
7 فائزه کوچی اسفند  1391اصلاح نباتات انتقال سازه GUS-SAR - ? به گیاه توتون و بررسی گیاهان تراریخت   استاد راهنما
6 شیما کرمی مهر  1394بیوتکنولوژی کشاورزی سنتز مصنوعي ژن بر ازئين و انتقال آن به وكتور گياهي PBI 121    استاد راهنما
5 المیرا محمدی اسفند  1394بیوتکنولوژی کشاورزی بهينه سازي باززايي درون شيشه اي و انتقال ژن گزارشگر بتا گلوكورونيداز توسط اگروباكتريوم به گياه دارويي Artemisia sieberi   استاد راهنما
4 رویا تقی بیگلو اسفند  1394بیوتکنولوژی کشاورزی بررسي امكان انتقال ژن به مريستم رأسي ذرت با اگروباكتريوم تومفاسينس و باززايي آن   استاد راهنما
3 ملیحه زهرابی بهمن  1395بیوتکنولوژی کشاورزی تعيين تعداد نسخه هاي ترانس ژن هاي GUS و nptII در گياهان تراريخت توتون با استفاده از Real-    استاد راهنما
2 عاطفه بخشیان بهمن  1395بیوتکنولوژی کشاورزی مطالعه امكان باززايي لوبيا (.phaseolus vulgais L) با استفاده از ريزنمونه هاي لايه سلولي نازك   استاد راهنما
1 سمیرا ملکی   بیوتکنولوژی کشاورزی بررسی امکان انتقال ژن برازئین به توتون   استاد راهنما