خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23250   بروزرسانی: 08-03-1402

Khadijeh Bagheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. مهندسی ژنتیک پیشرفته (دکتری)-ژنتیک میکروارگانیسم ها (کارشناسی ارشد)- مهندسی ژنتیک(کارشناسی ارشد)- ژنتیک (کارشناسی)-آمار و احتمالات(کارشناسی)