خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25456   بروزرسانی: 29-03-1400

Mohammad Ali Esmkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, ریاضی محض
زمینه رساله : جبر جابه جایی
استاد راهنما : دکتر مسعود طوسی

دکترا : شهیدبهشتی, ایران, ریاضی محض
زمینه رساله : جبرجابه جایی
استاد راهنما : دکتر مسعود طوسی

دکترا : دانشگاه شهیدبهشتی, ایران, ریاضی , 1385-1380
عنوان رساله : نوع جديدي از مدولهاي كانونيك و كاربردهاي آن
زمینه رساله : جبر جابه جایی
استاد راهنما : دكتر مسعود طوسي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, رياضي , 1377-1375
عنوان پایان نامه : زير مدولهاي اول
زمینه پایان نامه : جبر جابه جايي
استاد راهنما : دكتر سيامك ياسمي

کارشناسی : دانشگاه شيراز, ايران, رياضي , 1375-1371