خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22172   بروزرسانی: 16-11-1390

Morteza Movahhedi Fazel

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس , حشره شناسی کشاورزی , 1380-1374

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, حشره شناسی , 1374-1371

کارشناسی : دانشگاه تهران , گیاهپزشکی , 1370-1366