خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24040   بروزرسانی: 16-11-1390

Morteza Movahhedi Fazel
مرتضی موحدی فاضل
دانشیار

پست الکترونيکی
movahedi@znu.ac.ir      fazel@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/movahedi-morteza

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، اتاق ، صندوق پستی 45195-313