خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30927   بروزرسانی: 10-11-1397

Nader NoshiranZadeh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی- گرایش آلی , 1386-1382
عنوان رساله : تهیه ترکیبات هتروسیکل و بررسی کاربردهای سنتزی آنها
زمینه رساله : سنتز مواد آلی
استاد راهنما : دکتر علی رمضانی- دکتر علی مرسلی

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی- گرایش آلی , 1381-1379
عنوان پایان نامه : 1-سنتز فضاگزین دی آلکیل 3،3- دی استیل-3a- هیدروکسی-8-اکسو2، 3، 3a، 8- تترا هیدروسیکلوپنتا[a]ایندن-1و 2-دی کربوکسیلاتها 2-N-وینیلاسیون فضاگزین فتالامید و سوکسینامید
زمینه پایان نامه : سنتز مواد آلی
استاد راهنما : دکتر علی رمضانی