خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30946   بروزرسانی: 10-11-1397

Nader NoshiranZadeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. 4. 5. شیمی هتروسیکلیک6. سنتز مواد آلی کارشناسی ارشد7. شیمی آلی38. سنتز مواد الی9. شیمی آلی2