خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30652   بروزرسانی: 10-11-1397

Nader NoshiranZadeh
نادر نوشیران زاده
استادیار

پست الکترونيکی
nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernosh      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/noshiran-nader

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2583

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 219،ص پ 45195-313