خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22572   بروزرسانی: 17-07-1402

Majid Pouryousef

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زراعت , 1386-1381
عنوان رساله : تاثیر سیستمهای حاصلخیزی خاک (ارگانیک، شیمیایی و تلفیقی) بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه تحت رژیمهای مختلف آبیاری
زمینه رساله : اکولوژی گیاهان زراعی
استاد راهنما : آقایان دکتر داریوش مظاهری و محمد رضا چائی چی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, زراعت , 1380-1378
عنوان پایان نامه : تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر روی شاخصهای فیزیولوژیک، عملکرد و اجزائ عملکرد دو رقم هیبرید ذرت
زمینه پایان نامه : زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)
استاد راهنما : آقای دکتر داریوش مظاهری

کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1377-1373