خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20083   بروزرسانی: 13-08-1398

Majid Pouryousef
مجید پوریوسف
دانشیار

پست الکترونيکی
pouryousef@znu.ac.ir      mpmajid@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/pouryousef-majid

تلفن
33054517      +98 (0) 24 3305 024

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی جدید، گروه زراعت و اصلاح نباتات، طبقه سوم، انتهای سالن