خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22253   بروزرسانی: 17-07-1402

Majid Pouryousef
مجید پوریوسف
دانشیار

پست الکترونيکی
pouryousef@znu.ac.ir      mpmajid@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/pouryousef-majid

تلفن
33054517   33054517   +98 (0) 24 3305 024

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی جدید، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، طبقه سوم، انتهای سالن