خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21645   بروزرسانی: 17-07-1402

Majid Pouryousef

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی کشاورزی پایدار2. کنترل و گواهی بذر3. اکولوژی تولید گیاهان زراعی4. اکولوژی سیستم های زراعی5. اکولوژی بذر6. اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای7. مرتعداری8. زراعت گیاهان دارویی 9. اکولوژی گیاهان زراعی