خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25585   بروزرسانی: 18-12-1402

Simin Hagh Nazari
سیمین حق نظری
دانشیار

پست الکترونيکی
haghnazari.simin@znu.ac.ir      haghnazary2@yahoo.co.uk
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/haghnazari-simin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2619

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذائی، صندوق پستی 45195-313