خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 481-484 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ابراهیم نژاد خالجیریحسینebrahimnezhad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
خدابندهمهدیkhodabandeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir