خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6741   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi
سیده یلدا ترابی
استادیار

پست الکترونيکی
y.torabi@znu.ac.ir      s_torabi66@mail.iust.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ytorabi

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه برق، کدپستی 38791-45371 -اتاق 203 برق