خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24374   بروزرسانی: 11-06-1401

Amir Masoumi

علایق پژوهشی

سنجش از دور زمین-پایه و فضا-برد

اپتیک هواویزها

ترابرد غبار در جو

تغییرات اقلیم