خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27300   بروزرسانی: 11-06-1402

Amir Masoumi
امیر معصومی
استادیار

پست الکترونيکی
a_masoumi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/masoumi-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2525

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، کدپستی 38791-45371