خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22666   بروزرسانی: 27-02-1393

Ali Akbar Soudi

علایق پژوهشی

·          سنتز و تعیین ساختار کمپلکس‌های فلزهای واسطه، لانتانیدها، آکتی‌نیدها, سرب و همچنین ترکیبات زیست معدنی.

·          سینتیک و مکانیسم واکنش‌های جابجایی لیگاند در کمپلکس‌های فلزهای واسطه.