خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25380   بروزرسانی: 27-02-1393

Ali Akbar Soudi
علی اکبر سودی
استاد - بازنشسته

پست الکترونيکی
aasoudi [at] yahoo.com      aasoudi [at] znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/soudi-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2269

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 45195-313

 

استاد بازنشسته دانشگاه زنجان

 

PhD دانشگاه Surrey انگلیس