خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25590   بروزرسانی: 13-04-1402

Bahram Maleki Zanjani
بهرام ملکی زنجانی
دانشیار

پست الکترونيکی
bmalekiz@znu.ac.ir      bmalekiz@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/maleki-bahram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2330

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت واصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313