خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23345   بروزرسانی: 21-06-1401

Bahram Maleki Zanjani

مدیریت

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات       از سال 1375 تا 1379 

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی از سال  1384 تا   1389

 معاون اداری و مالی دانشگاه زنجان از 18/7/1393 تا1400/10/12