خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25120   بروزرسانی: 13-04-1402

Bahram Maleki Zanjani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک مولکولی پیشرفته2. اصلاح برای مقاومت به تنشهای زیستی3. ژنتیک ژنتیک تکمیلی اصول اصلاح نباتات