خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23361   بروزرسانی: 21-06-1401

Bahram Maleki Zanjani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک مولکولی پیشرفته2. اصلاح برای مقاومت به تنشهای زیستی3. ژنتیک ژنتیک تکمیلی اصول اصلاح نباتات