خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35445   بروزرسانی: 27-10-1397

Farhang Farrokhi

Thesis which recommended for Structural and Geotechnical Engineering students

 

 موضوع پیشنهادی در زمینه ژئوتکنیک:

 

 1.  مدلسازی و محاسبه زاویه بهینه کوبش میکروپایل

2.  مطالعه وقوع احتمالی روانگرایی در خاک های سست پشت دیوار های حائل دریایی در اثر بارگذاری دینامیکی

3.  بررسی صحت تئوری های طراحی دیوار های حائل تحت بار لرزه ای در دیوار های حائل بسیار بلند

4.  روانگرایی خاک و بهسازی ان به روش میکرو پایل و اثر ان بر ساختمان

5. بررسی اثر توام زلزله و اموج دریا بر دیوار های ساحلی بلند بر روی خاک رس دریایی

6.  تحلیل دینامیکی گروه شمع تحت بار هارمونیک عمودی و ضربه در خاک ماسه‌ای به روش اجزاء محدود

7.  تحلیل دینامیکی اثر ضربه جانبی بر روی لوله با فشار داخلی واقع بر بستر خاکی به روش اجزاء محدود

8.  تحلیل استقامتی بستر شریان های حیاتی تحت اثر زلزله

9.  بررسی اثر سربار در تحکیم خاکها به روش انفجار

10. مدلسازی روانگرایی احتمالی خاک های دریایی در اثر   ضربه وارده هنگام به آب اندازی سکوی ثابت

11.  بهینه سازی عمق گودبرداری با استفاده از روش شبکه عصبی

12.   بررسی پایداری سد خاکی در اثر زلزله با در نظر گرفتن    اثر ضربه و اغتشاش آب پشت سد

13.  مقایسه دقت و هزینه محاسباتی روش اجزاء محدود و المان   مرزی در مدلسازی روانگرایی خاک

14.  ارائه یک حلگر ذره ای برای مدلسازی گسیختگی خاک