خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42270   بروزرسانی: 06-03-1397

Mohammad Hossein rasoulifard
محمد حسین رسولی فرد
استاد

پست الکترونيکی
m_h_rasoulifard@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rasulifard-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2591

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 305،ص پ 45195-313