خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23839   بروزرسانی: 28-06-1402

Amir Rezaie
امیر رضایی
استادیار

پست الکترونيکی
am_rezaie@znu.ac.ir      am_rezaie@aut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rezaie-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4045

آدرس 
دانشگاه زنجان