خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24483   بروزرسانی: 21-07-1402

Mohsen Sanikhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک مولکولی2. زبان تخصصی در باغبانی3. گیاه شناسی عمومی4. باغبانی عمومی5. ازدیاد نباتات6. اصلاح و اهلی کردن گیاهان دارویی7. گیاهان دارویی8. کشت بافت و بیوتکنولوژی