خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35474   بروزرسانی: 30-08-1394

Hamid Vaziri
حمید وزیری
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
vaziri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vaziri-hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2506

آدرس 
دانشگاه زنجان،دانشکده فنی،گروه معماری صندوق پستی 45195-313، اتاق M-203