خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11069   بروزرسانی: 15-07-1402

Mohsen Zandi
محسن زندی
دانشیار

پست الکترونيکی
Zandi@znu.ac.ir      Mohsen.zandi@hotmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zandim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2415

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی، صندوق پستی 38791-45371