خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-10-1402
ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه

با توجه به نیاز موجوددر فضای دانشگاه مبنی بر سنجش عملکرد گروه های آموزشی به عنوان رکن اصلی تحقق اهداف آموزشی واجرا نشدن وناتمام ماندن پروژههای قبلی با عنوان ارزیابی درونی گروه ها و نیز تصمیم بر پیدا کردن ماخذهای جدید سنجش رضایت مندی دانشجویان از عملکرد اساتید و گروه های آموزشی در کنار ارزشیابی پایان ترم سامانه گلستان،ارزیابی گروههای آموزشی دردستور کارمدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه  قرار گرفت.این ارزیابی برای اولین بار براساس مصوبه شورای دانشگاه دربین 32 گروه آموزشی با 31 شاخص انجام گرفت . پیرو ارزیابی اول،دومین ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه نیز در بین 32 گروه آموزشی با34 شاخص انجام پذیرفت

نحوه ارزیابی گروه های آموزشی

شاخص های ارزیابی گروههای آموزشی که به34شاخص می رسد،درسه محور آموزشی،پژوهشی و رضایتمندی دسته بندی شده است . شاخص های آموزشی دارای سه زیرگروه کمیت ، کیفیت و نظم سازمانی و شاخص های پژوهشی نیز دارای سه زیر گروه کمیت،کیفیت و کارایی می باشندودر نهایت هر شاخص ،هر زیرگروه وهر محور دارای وزن خاص خود می باشد .

جهت اکتساب اطلاعات مربوط به شاخص هااز روش ها و منابع زیر بهره برداری شده است :

الف ) استفاده از سامانه های موجود دردانشگاه شامل سامانه گلستان ، سامانه پژوهش و ..

ب ) اخذ اطلاعات برخی شاخص ها از گروههای آموزشی

ج ) اخذ اطلاعات از نهادهای بالادستی مثل سازمان سنجش

د) مصاحبه حضوری و میدانی با دانشجویان در گروهها

ذ ) اخذ اطلاعات از اساتید و مسئولین محترم دانشکده ها

اهداف ارزیابی گروه های آموزشی

بسیاری از گروه های دانشگاه تا قبل از انجام این ارزیابی ها ، عمدتا از نقاط قوت و ضعف خود بی اطلاع بوده و با روزمرگی به انجام وظایف خود می پرداختند . با تعیین شاخص های ارزیابی و انجام آن ، امید می رود جهت دهی جدیدی به حرکت گروه ها متناسب با رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت بدهد . هم چنین این ارزیابی سبب آگاهی هر چه بیشتر مسئولین ذی صلاح دانشگاه از این نقاط قوت و ضعف  می گردد ه می تواند در برنامه ریزی های آتی نیز مورد بهره برداری قرار گیرد . به طور کلی اهداف ارزیابی گروه های آموزشی را می توان به شرح زیر می توان عنوان کرد :

الف ) ایجاد چارچوبی جهت دیده شدن داشته ها و توانمندی گروه ها

ب ) تلاش برای دیدن تمام جوانب حرکت یک گروه  اعم از آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ، عملکرد اساتید ، فعالیت های غیر موظف و فوق برنامه و  ...

ج ) ایجاد فضای رقابت سازنده و پویا در حرکت های آتی گروه ها

د ) تلاش برای ایجاد پیوند ، تعامل و ارتباط مابین مدیر گروه و دانشجویان و اعضای گروه

ذ ) شناسایی نکات خاص پنهان که سبب ایجاد نارضایتی و کاهش بازده آموزشی گروه می گردد

شاخص های  ارزیابی گروه های آموزشی

شاخص های ارزیابی گروه های آموزشی شامل سه محور آموزشی ، پژوهشی و رضایت مندی است که در مجموع 34 شاخص می باشد که در زیر ارائه می گردد :

محور

شماره شاخص

شاخص های ارزیابی گروههای آموزشی دانشگاه زنجان

آموزشی

1

 نسبت تعداداعضاي هيات علمي به دانشجو

2

 نسبت تعداددانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان

3

 تعداددانشجويان درتمامي مقاطع

4

  تفكيك ارزشيابي کیفیت تدريس اساتید بااستفاده ازسامانه گلستان

5

  دانشجويان داراي مقام در المپیادهای کشوری ، نمونه کشوری و دارای جوايزعلمي ملي معتبر

6

 نسبت تعدادپذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد به دانشجويان كارشناسي

7

نسبت تعدادپذيرفته شدگان مقطع دكتري  به دانشجويان كارشناسي ارشد

8

  ارزيابي وب سايت  گروه

9

 ارزیابی سایت اعضاي هيات علمي

10

 میانگین فراغت ازتحصيل  کارشناسی

11

 میانگین فراغت ازتحصيل  کارشناسی ارشد

12

 برگزاري جلسات گروه آموزشي وتنظيم وارسال صورتجلسات گروه آموزشي

13

 قراردادهاي آموزشي گروه باسازمانها وموسسات بيروني

14

 نسبت تعدادکد رشته های ارائه شده در گروه

15

هزینه تمام شده

پژوهشی

16

 نسبت تعدادمقاله هاي  ISC , ISI به تعداد اعضاي هيات علمي

17

 نسبت تعدادمقاله هاي  ISC , ISI به تعداددانشجويان تحصيلات تكميلي

18

 كتابها و تاليفات (سرانه کتاب به تعدادهیات علمی)

19

شركت دركنفرانس هاي بين المللي معتبر

20

فعالیت های فوق برنامه علمی گروه (سخنرانی های علمی، برگزاری کارگاهها وسمینارهای آموزشی،نمایشگاهها، مسابقات علمی(

21

 برگزاری کنفرانس های علمی ملی و بین المللی معتبر

22

 If / Mif مقالات گروه

23

مدت توقف عضو هیات علمی درهرمرتبه

24

اساتید رتبه هاي اول و دوم وسوم وجوايزعلمي معتبر ملي و بين المللي  (خوارزمي وفارابی

25

 طرحهاي پژوهشي بيرون از دانشگاه / ميزان اعتبارات جذب شده

26

 اختراعات واكتشافات معتبر

27

 ارتباطات بین المللی گروهها

28

 پایان نامه های حمایت شده توسط نهاد های بیرون از دانشگاه

29

 انتشارمجلات داخلي معتبر ( علمي پژوهشي ، ISC و ...)

رضایتمندی

30

 ارزیابی مدیرگروه توسط اساتید

31

ارزیابی مدیرگروه توسط دانشجویان

32

 ارزیابی مدیرگروه توسط مسئولین دانشکده

33

 ارزیابی كارشناسان گروه

34

 نظريه ارزيابان  بازديد كننده گروه

 

نتایج  ارزیابی گروه های آموزشی

پس از اتمام ارزیابی اطلاعات بدست آمده  در ارزیابی گروه ها به 2 شکل مورد بهره برداری و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد :

الف) جمع بندی رضایتمندی و یا موارد نارضایتی دانشجویان و اعلام موارد مطروحه در مصاحبه های حضوری به مسئولین ذی صلاح .

ب) تجمیع اطلاعات آماری و معرفی گروه های برتر ( حائز بیشترین امتیاز در ارزیابی ) و شایسته تقدیر( دارای بیشترین رشد نسبت به سال قبل ) هر دانشکده که در مراسم نکوداشت مقام معلم اجرایی گردید و در ادامه  ارائه می گردد .

گروه های برتر و شایسته تقدیر دانشکده مهندسی

 

رتبه

گروه برتر

امتیاز

گروه   شایسته تقدیر

رشد نسبت به سال قبل

 

 

1

مهندسی برق

52.83

مهندسی برق

36.83

 

 

2

مهندسی معدن

51.13

مهندسی معدن

33.40

 

 

3

مهندسی مكانیك

48.64

هنر- نقاشی

31.11

 

 

گروه های برتر و شایسته تقدیر دانشکده  علوم

 

 

رتبه

گروه برتر

امتیاز

گروه   شایسته تقدیر

رشد نسبت به سال قبل

 

 

1

شیمی

61.32

زیست شناسی

29.79

 

 

2

فیزیك

60.61

زمین شناسی

28.36

 

 

3

زمین شناسی

55.67

فیزیك

20.05

 

 

گروه های برتر و شایسته تقدیر دانشکده  علوم  انسانی

 

 

رتبه

گروه برتر

امتیاز

گروه   شایسته تقدیر

رشد نسبت به سال قبل

 

 

1

جغرافیا

52.65

مدیریت و حسابداری

29.24

 

 

2

زبان وادبیات فارسی

49.49

روانشناسی

24.06

 

 

3

فلسفه

49.11

زبان وادبیات فارسی

15.89

 

گروه های برتر و شایسته تقدیر دانشکده   کشاورزی

رتبه

گروه برتر

امتیاز

گروه   شایسته تقدیر

رشد نسبت به سال قبل

1

زراعت و اصلاح نباتات

58.78

علوم و صنایع غذایی

27.63

2

علوم دامی

54.67

ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی

15.23

3

ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی

53.95

علوم دامی

15.16

 

گروه  برتر

دانشکده

گروه

مدیرگروه

مهندسی

مهندسی برق

آقای کاظم مظلومی

علوم

شیمی

آقای ابراهیم احمدی

علوم انسانی

جغرافیا

آقای محسن احدنژاد

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

آقای بابک عندلیبی

گروه شایسته تقدیر

مهندسی

مهندسی برق

آقای کاظم مظلومی

علوم

زیست شناسی

آقای خسرو خلیفه

علوم انسانی

مدیریت و حسابداری

آقای رضاپیرایش

کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

آقای علی گنجلو

 

بازدید امروز: 4