خانه :: اساتید :: اخبار

آدرس تماس

 دانشکده مهندسی، دانشکده برق ، آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

 

تلفن: 02433054219

پست الکترونیکی: mobayen@znu.ac.ir