خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

مرضیه ثامنی , مجید مقدادی
مدل سازی پارامترهای مؤثر در خوشه بندی به منظور بهبود مصرف انرژی پروتکل های شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از شبکه های بیزین
The Modeling of Effective Clustering Parameters in order to Improve the Energy Consumption of Wireless Sensor Networks by using Bayesian Networks
چکيده


امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه توسعه فناری ارتباطات بی سیم و صنعت تولید قطعات الکترونیکی صورت گرفته، استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به طرز قابل توجهی در حال افزایش است. یکی از مسائل مهمی که در این شبکه ها مطرح می شود، بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه می باشد. تقسیم بندی نود ها در قالب خوشه ها منجر به تأمین این اهداف می گردد. پروتکل هایی که برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم مورد استفاده قرار می گیرند، بر اساس هر کدام از پارامترهای خوشه بندی که به کار می گیرند، دسته بندی می شوند و هر کدام از این پروتکل ها مصرف انرژی خاصی دارند. می توان این میزان را بر اساس نوع پارامتر خوشه بندی که به کار می گیرند، مورد بررسی قرار داد. در این مقاله پارامترهای مؤثر در خوشه بندی با استفاده از شبکه بیزین، مدل سازی شده و میزان تأثیر هر کدام از پارامترها در بهینه سازی مصرف انرژی پروتکل های خوشه بندی مورد بررسی قرار می گیرد. می توان از این مدل در ارائه پروتکل هایی کاراتر در زمینه بهبود مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم استفاده نمود.