خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

علی اكبر ارجمند هشجين و مجید مقدادی و شهرام جمالی
پیاده سازی روشی برای تامین کیفیت در MANET و بررسی تاثیر آن در کاهش زمان کشف مسیر پروتکل مسیریابی  AODV و DSR
The Implementation of a Method for MANET QoS & The Investigation of its Effect on DSR and AODV
چکيده


در شبکه های اقتضایی بی‌سیم موقعیت نودها مدام در حال تغییر است. این جابجایی نیازمند پروتکل های مسیر یابی دارد که با این تغییرات سازگار باشند و .......