خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

Majid Meghdadi
The Investigative Analysis of Routing Protocols for Application Based Clustered Networks
بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های خوشه بندی شده مبتنی بر کاربرد
چکيده


بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های خوشه بندی شده مبتنی بر کاربرد