خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

وحید  نژادمحمودآبادی  وحید عبدالملکی و مجید مقدادي
پنهان نگاری اطلاعات محرمانه به روش جانشانی جایگشت بیت کم ارزش
LSB Substitution Steganography with Bit Permutation in 32-bit Bitmap Images
چکيده


در این مقاله یک روش جدید جهت پنهاننگاری اطلاعات در تصاویر 32 بیتی بر پایه جانشانی 4LSB و جایگشت بیتی ارائه شده است. در این روش با تلفیق جایگشت بیتی با جانشانی LSB ، قابلیت اعتماد اطلاعاتی پنهان شده در تصویر به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در این روش، قبل از اینکه بیتهای اطلاعات درون تصویر قرار داده شوند، بر اساس یک کلید جایگشت داده میشوند و سپس اطلاعات کد شده درون تصویر جاسازی می شوند. در این مقاله همچنین میانگین مجذور خطا و اوج نسبت سیگنال به نویز بین دو تصویر اصلی و پنهاننگاری شده بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان دهنده بهبود چشمگیری در قابلیت اعتماد این روش نسبت به روش  انشانی LSB معمولی است.