خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

مجيد مقدادي و سعید قاسمی
ارائه يک روش کارا جهت کنترل هوشمند ترافيک با استفاده از تکنيک های پردازش تصویر
An efficient method for intelligent traffic control using image processing techniques
چکيده


هوشمند نمودن كنترل ترافيك، به عنوان يك هدف جهت كاستن از هزينه ها و صرفه جويي در زمان، مبدل گشته است. در صورتي كه بتوان تعدا خودروهاي عبوري از مسيرهاي مختلف يك تقاطع را تخمين زد، مي توان با تنظيم زمان چراغهاي راهنمايي، حد اكثر بهره را از تقاطع برد و ...